خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - اسبچه‌ها (حیواناتی کوتاه قد و خپل)

اسبچه‌ها (حیواناتی کوتاه قد و خپل)

دامی معمول برای باربری در سرزمین میانه که بیشتر نزد هابیت‌ها و دورف‌ها، که اندام کوچکشان، راندن اسب را برایشان دشوار می‌ساخت مورد استفاده می گرفت.

درباره اله سار