خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پارت‌ گالن (چمن‌زار سبز پایین آمون هن)

پارت‌ گالن (چمن‌زار سبز پایین آمون هن)

چمن‌زار سبز بالای آبشار رائوروس در پای آمون هن. همین‌جا بود که گروه حلقه متفرق شد و بورومیر، پسر دنه‌تور کشته شد.

درباره اله سار