خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پنزی بگینز (یکی از عمه بزرگ‌های بیل‌بو بگینز)

پنزی بگینز (یکی از عمه بزرگ‌های بیل‌بو بگینز)

عمه بزرگ بیل‌بو بگینز، خواهر پدربزرگ بیل‌بو، مانگو؛ با فاستولف بولگر ازدواج کرد.