خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پالادین توک دوم (پدر پره‌گرین توک)

پالادین توک دوم (پدر پره‌گرین توک)

سی و یکمین تاین شایر، فروم‌براس توک سوم بود که ازدواج نکرد و وارثی به جای نگذاشت. به همین دلیل، نسل اخلاف سومین پسر توک پیر، ایزوم‌براس چهارم به پایان رسید و جایگاه فروم‌براس به چهارمین پسر وی، هیلدگریم منتقل شد. بدین ترتیب، مقام تاینی به نوه‌ی پسری هیلدگریم، پالادین رسید و او تاین پالادین دوم شد.

زمانی به نظر می‌رسید که هیلدگریم یا یکی از اخلاف وی مختصری از منزل آبا و اجدادی خاندان توک، در سمیال‌های بزرگ، دور شده باشند. پالادین کشاورزی بود که بر زمین‌های حاشیه‌ی ویت‌ویل کار می‌کرد. ویت‌ویل، دهکده‌ای است که روی هیچ نقشه‌ای نیامده ولی می‌گویند که نزدیک تاک‌بارو در تپه‌های سبز غربی قرار دارد.

وقتی لوتو سک‌ویل-بگینز کوشید ریاست بر شایر را به دست بگیرد پالادین به ملک خود آمد. به عنوان تاین مشروع، از پذیرفتن قدرت لوتو سر باز زد و هنگامی که اشرار لوتو در توک‌لند پیدا شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و توک‌ها به آن‌ها تیراندازی کردند. به همین دلیل، هنگامی که لوتو و پس از او شارکی بر باقیمانده‌ی شایر مسلط شدند توک‌لند مستقل ماند. صد کمان‌دار پالاداین به نبرد بای‌واتر رفتند و در شکست افراد شارکی، دیگر هابیت‌ها را یاری کردند ولی به نظر نمی‌رسد خود پالادین در نبرد حاضر بوده باشد.

پالادین با اگلانتاین بانکس ازدواج کرد. این زوج، چهار فرزند داشتند. سه فرزند بزرگ‌تر دختر بودند: پرل، پیم‌پرنل و پروین‌کا؛ ولی کوچک‌ترین فرزندشان پسر بود. همان پره‌گرین توک معروف که همراه یاران حلقه سفر کرد و عنوان پالادین را به ارث برد و تاین پره‌گرین اول شد.

درباره اله سار