آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورودرت اهل گوندور (شانزدهمین کارگزار حکمران گوندور)

اورودرت اهل گوندور (شانزدهمین کارگزار حکمران گوندور)

پس از مرگ بلکتور اول، پسرش اورودرت منصب کارگزاری گوندور را به ارث برد. نام اورودرت از نام یکی از اربابان برجسته الفها در دوران اول اخذ شده بود: اورودرت برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند که پس از او حکمران نارگوتروند شد. اورودرت کارگزار عملی که در تاریخ قابل ثبت باشد انجام نداد و در واقع به جز تاریخ حکومت وی، هیچ اطلاع دیگری از دوران او در دست نداریم. پس از مرگ اورودرت نیز پسرش اکتلیون اول کارگزاری را به ارث برد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...