خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوروکارنی (کوهستانی قرمز رنگ بر فراز کوئیوینن)

اوروکارنی (کوهستانی قرمز رنگ بر فراز کوئیوینن)

اوروکارنی نام رشته کوهی فراموش شده در دوردست شرق سرزمین میانه، نزدیک به کوئیوینن بود که الفها بر دامنه های آن از خواب بیدار شدند.

درباره اله سار