خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورگالاد (روز درخت سپید)

اورگالاد (روز درخت سپید)

نژاد: انسانها
فرهنگ: نومه نوریها
معنی: روز درخت سپید
نام های دیگر: آلده ا ، اورگالادهاد
تلفظ: o’rgalath، همانند تلفظ انگلیسی “th” در کلمه ” these”

اورگالاد چهارمین روز هفته در تقویم نومه نوری و معادل سه شنبه در تقویم امروزی بود. این نام از عبارت سینداری اورگالادهاد، به معنی روز درختان، که اشاره به دو درخت والینور دارد اخذ شده است. نومه نوریها درخت سپید تلپریون را حرمت زیادی می نهادند و گفته شده است که نیملوت، درختی که در بارگاه شاهان در آرمنلوس می رویید از اعقاب آن است. بدین ترتیب آنها معنی نام اورگالاد را تغییر داده و آنرا تنها به تلپریون اختصاص دادند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...