آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورکهای کوهستان (گابلینهای بزرگ کوهستان مه آلود)

اورکهای کوهستان (گابلینهای بزرگ کوهستان مه آلود)

اورکهای کوهستان نژادی از اورکها بودند که در کوهستان مه آلود می زیستند. آنها کاملا از سایر نژادهای اورکها متمایز بودند. نه تنها جثه آنها از سایر اورکها بزرگتر بود، برای زندگی در تونلهای زیر کوهستان کاملا تکامل یافته بودند. مهمترین نقش آنها در تاریخ سرزمین میانه در آغاز دوران سوم رخ داد. در آن زمان آنها از کوهستانهای خود پایین امده و به ایسیلدور و همراهانش که از نبرد آخرین اتحاد به خانه خود در شمال بازمی گشتند حمله کردند. به این ترتیب آنها کاملا در گم شدن حلقه یگانه نقش داشتند. قرنها بعد از آن ماجرا، رهبر این اورکها، آزوگ، ترور فرمانروای دورفها را به قتل رساند و مسبب جنگهای اورکها و دورفها شد. پس از آن جنگها، بیشتر این اورکها کشته شده و یا پراکنده شدند. اما دسته ای از آنها نجات یافته و تحت رهبری پسر ازوگ، بولگ به زندگی خود ادامه دادند. نقشی دیگر در تاریخ سرزمین میانه توسط این اورکها ایفا شد: آنها بیلبو بگینز و دورفهای همراه وی را اسیر کردند. این کار آنها سرانجام به پیدا شدن دوباره حلقه ای شد که اجداد آنها نزدیک به ۳۰۰۰ سال قبل از آن موجب گم شدن آن شده بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...