خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اقامتگاههای اورکی (کنام گابلینها)

اقامتگاههای اورکی (کنام گابلینها)

به تونلهایی که اورکها در کوههای شمال سرزمین میانه، به خصوص کوههای مه آلود و کوه گونداباد در دوردست شمال ساخته بودند، اقامتگاههای اورکی گفته می شد.

درباره اله سار