آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اولد وینیاردز (شرابی سرخ رنگ از جنوب شایر)

اولد وینیاردز (شرابی سرخ رنگ از جنوب شایر)

اولد وینیاردز نوعی شراب سرخ رنگ از فاردینگ جنوبی بود که به خاطر قوی بودنش شهرت داشت. به نظر میرسد که بانگو بگینز، پدر بیلبو، کسی که بگ اند را بنا کرد، تعدادی زیادی خمره از این شراب انداخته بوده است. بیلبو دو جین از بطریهای این شراب را، هنگامی که شایر را ترک میکرد به عنوان هدیه به روریماک برندی باک، ارباب باکلند بخشید. با این وجود تعداد زیادی از بطریهای این شراب برای فرودو، وارث بیلبو باقی ماند. این بطریهای اولد وینیاردز هفده سال دیگر هم دوام آوردند و فرودو، پیش از عزیمت از شایر و آغاز ماجراهای خودش آخرین قطره آن را نوشید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...