آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - آسیاب قدیمی (آسیاب هابیتون)

آسیاب قدیمی (آسیاب هابیتون)

منظور از آسیاب قدیمی، آسیابی است که در سواحل شمالی واتر در هابیتون قرار داشت. این آسیاب توسط تد سندی من اداره میشد. اما بعدها توسط لوتو ساکویل بگینز خریداری و ویران شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...