خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - کوچه‌ی نو (سمیالی که جایگزین کوچه‌ی بگ‌شات شد)

کوچه‌ی نو (سمیالی که جایگزین کوچه‌ی بگ‌شات شد)

کوچه‌ی ‌‌سوراخ‌های هابیتی که پس از جنگ حلقه که در ضلع جنوبی تپه هابیتون حفر شده‌اند. سوراخ‌ها را به جای کوچه‌ی بگ‌شات که به وسیله‌ی مزدوران شارکی از بین رفته بود ساختند.

درباره 3DMahdi