خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - میناس تیریت (برج نگهبانی گوندور)

میناس تیریت (برج نگهبانی گوندور)

نباید با میناس تیریت دوران اول اشتباه گرفته شود.

دژ هفت طبقه پادشاهان گوندور، در ابتدا نامش «میناس آنور» بود. بعد از ویرانی اوسگیلیات، میناس تیریت شهر مرکزی قلمرو جنوبی شد.

درباره 3DMahdi