خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - انسانها (جوانترین فرزندان ایلوواتار)

انسانها (جوانترین فرزندان ایلوواتار)

جوانترین نژاد آردا (البته احتمالا غیر از هابیتها). اولین انسانها در سرزمینهای شرقی هیلدورین همزمان با اولین طلوع خورشید و بازگشت نولدور از والینور از خواب بیدار شدند. با با دیدن خورشید، بسیاری از انسانهای اولیه به غرب حرکت کردند، و به این ترتیب بعد از حدود سیصد سال سرگردانی به بلریاند وارد شدند.

انسانها در داشتن “موهبت انسانها” ، مرگ، منحصر به فرد هستند، که بوسیله آن میتوانند بعد از زمان معینی جهان را ترک کنند و به ماورای آن بروند.

درباره اله سار