خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان میناس تیریت (مردم پایتخت گوندور)

مردان میناس تیریت (مردم پایتخت گوندور)

مردم میناس تیریت، جایگاه شاهان و کارگزاران گوندور در دوران سوم، بزرگترین شهر در مناطق شناخته شده سرزمین میانه. مردم میناس تیریت از بازماندگان نومه نوری ها بودند و قدرت و عمر طولانی نومه نوری ها را به ارث برده بودند، بویژه خاندان سلطنتی.

درباره اله سار