آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان هیت لوم (بازماندگان مالاخ آرادان)

مردان هیت لوم (بازماندگان مالاخ آرادان)

مدتی پس از اینکه اولین انسانها بعد از عبور از کوهستان آبی وارد بلریاند شدند، فینگولفین پیام خوشامد گویی خود را به محل استقرار آنها در استولاد فرستاد. یکی از رهبران انسانهای تازه رسیده ماراخ بود، و پسرش مالاخ به سمت غرب و سرزمین فینگولفین در هیتلوم سفر کرد. آنجا او به مدت ۱۴ سال به خدمت فینگولفین در آمد، و الفها لقب آرادان،”انسان نجیب” را به او دادند.

مالاخ گروهی عظیم از مردمش را برای اقامت به غرب برده بود، و آنان اولین مردمان هیتلوم شدند، همپیمانان وفادار فینگولفین و مردمش.

ماگور پسر مالاخ در میان آنان نبود، او گروهی از اداین را یرای اقامت به دامنه های جنوبی ارد وترین برد، کوهستانی که مرز جنوبی و شرقی هیتلوم بود. هادور نوه ی ماگور بود، که همانند پدر پدربزرگش در خدمت فینگولفین در آمد و به بزرگی رسید. فینگولفین به عنوان پاداش حکمرانی بر دور-لومین، سرزمینی در مرزهای جنوبی هیتلوم، را به او عطا کرد. هادور مردم خودش را در آنجا جمع کرد، و از این مردم هیتلوم بزرگترین قهرمانان اواخر دوران اول بوجود آمدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...