آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان اریادور (هم پیمانان نومه نوری ها)

مردان اریادور (هم پیمانان نومه نوری ها)

وقتی مردم سه خاندان اداین در دوران اول از کوهستان آبی عبور کردند، مردم زیادی را در سمت شرقی کوهستان رها کردند، در سرزمینی که بعدها اریادور نامیده شد. این مردم چیز اندکی از تاریخ جنگ و ستیز با مورگوت یا نبرد خشم میدانستند، اما از ویرانی سرزمینهای آن طرف ارد لوین در جنگی بزرگ خبر داشتند.

زمانی که ششصد سال بعد اولین کشتیهای نومه نوری به سواحل اریادور آمد متعجب شدند. زیرا اینان نوادگان قدرتمند همان کسانی بودند که قرنها قبل از کوهستان عبور کرده بودند. نومه نوری ها با مردم اریادور پیمان اتحاد و دوستی بستند.

بعد از سقوط نومه نور، مردم اریادور پادشاهی جدید آرنور را که توسط الندیل بنا شده بود و بیشتر قسمتهای شمالی اریادور را شامل می شد پذیرفتند. وقتی الندیل مردمش را برای جنگ با سائرون به جنوب فرستاد مردم اریادور نیز با آنها همراه شدند. این جنگ طولانی  با سرنگونی سائرون به پایان رسید اما بسیاری از متحدان شمالی در جنگ از دست رفتند و در آن زمان مردم اریادور رو به نقصان گذاشتند و در دوران سوم تعداد آنها از هر زمانی کمتر بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...