آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ملیرن (مالورنها، درختان طلایی لورین)

ملیرن (مالورنها، درختان طلایی لورین)

درختان طلایی برگ مشهور لورین. گرچه به صورت معمول، بویژه توسط هابیتها، به آنها “مالورن ها” گفته میشود اما شکل صحیح جمع آن در زبان الفی “ملیرن” است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...