خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مدوسلد (تالار طلایی شاهان روهان)

مدوسلد (تالار طلایی شاهان روهان)

تالار طلایی ادوراس، که شاهان روهان در آن اقامت داشتند.

درباره اله سار