آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - شهردار میکل دلوینگ (شهردار مهمترین منطقه شایر)

شهردار میکل دلوینگ (شهردار مهمترین منطقه شایر)

عنوانی برای رئیس میکل دلوینگ، پایتخت شایر. در طول زمان قدرت شهردار به کل شایر گسترش پیدا کرد.

ویل ویت فوت: (شهردار از حداقل سال ۳۰۱۳ دوران سوم تا ۶ دوران چهارم به مدت حداقل ۱۵ سال). شهردار شایر در زمان جنگ حلقه. در زمان عزیمت فرودو از شایر، ویل چاق به عنوان شخصی مضحک معروف بود. وقتی لوتو ساک ویل-بگینز کنترل شایر را بدست گرفت، شهردار ویت فوت در برابر او مقاومت کرد اما تا زمان شکست شارکی در لاکهولز زندانی شد. بعد از آزادی، فرودو به عنوان قائم مقام شهردار اوضاع را سر و سامان داد، اما در سال ۳۰۲۰ دوران سوم او بر سر کار خود برگشت و به مدت هفت سال دیگر در این مقام باقی ماند.

سم وایز گمجی: (شهردار از سال ۶ دوران چهارم تا ۵۵ دوران چهارم به مدت ۴۹ سال). سم پس از استعفای ویل ویت فوت به عنوان شهردار انتخاب شد. در اوایل دوران شهردار بودنش، شهردار شایر به عنوان مشاور سلطنتی پادشاهی شمال انتخاب شد. سم برای هفت دوره برای این مقام انتخاب شد و تا سن ۹۶ سالگی این مقام را حفظ کرد. نام جانشین او مشخص نیست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...