خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مائوهور (اورک ایزنگاردی)

مائوهور (اورک ایزنگاردی)

اورکی که در خدمت سارومان بود (ممکن است او یک اوروک باشد اما این مسئله گفته نشده). مائوهور برای تقویت سپاه اوگلوک که همراه با مری و پیپین در راه بازگشت به ایزنگارد بود فرستاده شد. او زمانی به آنها رسید که ائومر اورکها را در کنار جنگل فنگورن محاصره کرده بود. او حمله ی سپاهش به روهیریم را رهبری کرد، اما با شکست مواجه شد. گرچه سرنوشت مائوهور مشخص نشده اما به نظر میرسد که همراه سربازانش به دست روهیریم کشته شده باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...