خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - اربابان سنگ (گونهیریم، نامی برای دورفها)

اربابان سنگ (گونهیریم، نامی برای دورفها)

نامی برای دورفها در میان الفها، شکل الفی آن گونهیریم است.

درباره اله سار