آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - اربابان سنگ (گونهیریم، نامی برای دورفها)

اربابان سنگ (گونهیریم، نامی برای دورفها)

نامی برای دورفها در میان الفها، شکل الفی آن گونهیریم است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...