خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ارباب تالار (لقبی برای رئیس خاندان برندی باک)

ارباب تالار (لقبی برای رئیس خاندان برندی باک)

لقبی مترادف با “ارباب باکلند” برای رئیس خاندان برندی باک از برندی هال در باکلند.

درباره اله سار