خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مارماداس برندی باک (از اقوام دور مریادوک برندی باک)

مارماداس برندی باک (از اقوام دور مریادوک برندی باک)

از اقوام دور مریادوک برندی باک و پدر مریماس، منتا و ملیلوت.

درباره اله سار