خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماردیل ورونوه (اولین کارگزار حکمران گوندور)

ماردیل ورونوه (اولین کارگزار حکمران گوندور)

پسر وروندیل شکارچی، کارگزار شاه ائارنیل دوم و شاه ائارنور. بعد از مرگ ائارنور در میناس مورگول او اولین کارگزار حکمران گوندور شد.

درباره اله سار