خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - سرحد مایدروس (سرزمینهای مرزی که توسط دژ هیمرینگ نگهبانی میشد)

سرحد مایدروس (سرزمینهای مرزی که توسط دژ هیمرینگ نگهبانی میشد)

مرز شمال شرقی بلریاند و غیر قابل دفاع. آنجا توسط پسران فئانور تحت فرماندهی مایدروس در هیمرینگ نگه داشته میشد.

درباره اله سار