خانه - آرشیو برچسب: March of Maedhros

آرشیو برچسب: March of Maedhros

سرحد مایدروس (سرزمینهای مرزی که توسط دژ هیمرینگ نگهبانی میشد)

مرز شمال شرقی بلریاند و غیر قابل دفاع. آنجا توسط پسران فئانور تحت فرماندهی مایدروس در هیمرینگ نگه داشته میشد.