خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماراخ (از اولین رهبران اداین)

ماراخ (از اولین رهبران اداین)

یکی از رهبران اصلی اداین در بلریاند؛ پدر ماراخ آرادان و پدربزرگ پدربزرگ هادور لوریندول.

درباره اله سار