خانه - آرشیو برچسب: Marach

آرشیو برچسب: Marach

ماراخ (از اولین رهبران اداین)

یکی از رهبران اصلی اداین در بلریاند؛ پدر ماراخ آرادان و پدربزرگ پدربزرگ هادور لوریندول.