آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مالینالدا (نامی کم کاربرد برای لائوره لین)

مالینالدا (نامی کم کاربرد برای لائوره لین)

یکی از نامهای فراوانی که الفها به لائوره لین، درخت طلایی، دادند. درخت جوانتر والینور، مالینالدا خوشه هایی از گلهای طلایی روی شاخه هایش داشت. از این گلها شبنم های طلایی بر زمین میریخت که واردا آنها را در خمره هایی جمع میکرد. هردو درخت نوسط ملکور و اونگولیانت نابود شدند، اما درخت طلایی پیش از مرگ آخرین میوه طلایی را داد. این میوه نگه داری شد و در آسمان آردا به گردش پرداخت، و اینگونه والار خورشید را ساختند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...