خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مالدوین (شاخه شمالی تی گلین)

مالدوین (شاخه شمالی تی گلین)

رود کوچکی در شمال بلریاند. از دامنه های ارد وترین به سمت جنوب سرازیر میشد تا پیش از رسیدن به جنگل بره تیل به تی گلین بپیوندد.

درباره اله سار