آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مالانتور (از نوادگان الروس تار-مینیاتور)

مالانتور (از نوادگان الروس تار-مینیاتور)

پسر کالیندو پسر ائارندور، یکی از نجیبزادگان نومه نور در اوخر هزاره اول دوران دوم بود. او نقش کوچکی در تاریخ آن دوران داشت اما میتوانست باعث تغییری بزرگ در تاریخ شود.

تار-آلداریون تنها یک فرزند داشت، یک دختر، و بر اساس قوانین آن زمان نومه نور دختر نمیتوانست چوگان سلطنتی را دریافت کند و اگر این قانون پا برجا میماند، نزدیکترین خویشاوند مرد به شاه، وارث او میشد. ائارندور، پدر بزرگ مالانتور، دومین پسر تار-آماندیل بود و طبق قوانین مالانتور باید جانشین تار-آلداریون و هفتمین شاه نومه نور میشد.

اما تار-آلداریون قوانین را به نحوی تغییر داد که هم پسر و هم دختر میتوانست وارث شاه شود. بنابراین دخترش آنکالیمه اولین ملکه حکمران نومه نور شد و مالنتور به گوشه ای از تاریخ فرستاده شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...