آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماگوت (هابیت ثروتمند در ماریش)

ماگوت (هابیت ثروتمند در ماریش)

هابیتی کشاورز در ماریش، در فاردینگ شرقی شایر. او با تام بامبادیل آشنا بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...