خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - شاه میناس مورگول (فرمانروای نزگول)

شاه میناس مورگول (فرمانروای نزگول)

لقبی که به فرمانروای نزگول، شاه جادو پیشه‌ی آنگمار، داده شد بعد از اینکه در نقش ارباب برج میناس مورگول ظاهر شد. عنوان «شاه میناس مورگول» مخصوصا به داستان ائارنور مربوط می‌شود. آخرین پادشاه گوندور در دوران سوم. فرمانروای نزگول دو بار ائارنور را به مبارزه تن به تن با او فراخواند؛ و در نهایت ائارنور با بی خردی پذیرفت. او با نگهبانان کم شماری به میناس مورگول رفت و دیگر هرگز دیده نشد.

درباره 3DMahdi