خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - شاه آردا (قدرتمند ترین والار)

شاه آردا (قدرتمند ترین والار)

عنوانی که به مانوه سولیمو داده میشد ، بزرگترین والار و کسی که فرمانروایی بر آردا بر عهده ی اوست .

درباره اله سار