خانه - آرشیو برچسب: King of Arda

آرشیو برچسب: King of Arda

شاه آردا (قدرتمند ترین والار)

عنوانی که به مانوه سولیمو داده میشد ، بزرگترین والار و کسی که فرمانروایی بر آردا بر عهده ی اوست .