خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - نبرد خویشان (جنگ داخلی گوندور)

نبرد خویشان (جنگ داخلی گوندور)

جنگی داخلی، که از اتفاقات داخلی گوندور در اواسط دوران سوم سرچشمه گرفت. الداکار، پسر پادشاه والاکار و ویدوماوی از مردمان شمال بود، ادعای او بر تاج و تخت گوندور به خاطر دورگه بودن و اینکه خون مردمان شمال را داشت، توسط کاستمیر به چالش کشیده شد، کسی که خود از تبار سلطنتی بود و می توانست سلطنت گوندور را طلب کند. کاستمیر توانست تاج و تخت را غضب کند، ولی فقط ده سال بر آن تکیه زد، قبل از آنکه الداکار بازگردد و حق خود را از او بستاند.

درباره اله سار