خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - خیم (یکی از پسران میم، دورف خُرد)

خیم (یکی از پسران میم، دورف خُرد)

پسر میم و برادر ایبون ، آخرین باز ماندگان دورف های خرد در سرزمین میانه بودند . روزی ، وقتی که با پدر و برادرش به بیرون رفته بود ، به دست تورین و یاغیانش محاصره شدند . خیم و ایبون پا به فرار گذاشتند ولی تیری سرکش که توسط یکی از یاغیان رها شده بود به خیم برخورد کرد . وقتی که او در حال فرار کردن و بازگشت به آمون رود بود – بدون شک با کمک برادرش – به دلیل زخم مهلکی که برداشته بود قبل از این که پدرش برگردد درگذشت .

وقتی تورین و یارانش برای سکونت به خانه ی میم آمدند، خانه ای که بعد ها به خانه ی فدیه معروف شد، خیم مرده بود. کسی که به او تیراندازی کرده بود یک یاغی به نام آندروگ بود که میم او را نفرین کرد و او را مجبور کرد تا به خاطر کشتن پسرش، کمانش را بشکند.

درباره اله سار