خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - کمنتاری (لقب یاوانا)

کمنتاری (لقب یاوانا)

لقب یاوانا، یکی از والار، که به معنی شهبانوی زمین است.

درباره 3DMahdi