خانه - آرشیو برچسب: Kementári

آرشیو برچسب: Kementári

کمنتاری (لقب یاوانا)

لقب یاوانا، یکی از والار، که به معنی شهبانوی زمین است.