خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایوانت (نهمین ماه سال برای دونه داین)

ایوانت (نهمین ماه سال برای دونه داین)

نامی در میان دونه داین برای نهمین ماه سال، در سرزمین میانه بیشتر نام کوئنیایی آن، یاوانیه، استفاده میشده. تقریبا برابر با سپتامبر(مترجم:دقیقا برابر با ۱ تا ۳۰ شهریور!). این نام از دو کلمه یاوه “میوه” و آنا “هدیه” تشکیل شده که به برداشت محصول در پاییز اشاره دارد و با نام یاوانا، والا خاک و رویش، ارتباط دارد.

ماه ایوانت در سال دوم دوران سوم از اهمیت تاریخی برخوردار است، زیرا در این زمان ایسیلدور از ازگیلیات راهی قلمرو شمال شد و او و همراهانش قبل از آنکه به آنجا برسند توسط اورکهای سیاه بیشه مورد تهاجم قرار گرفتند و حلقه در رود گم شد.

درباره اله سار