خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایتیلدین (ماده ای جادویی معروف به "ماه-ستاره")

ایتیلدین (ماده ای جادویی معروف به "ماه-ستاره")

ماده ای جادویی که الفها آنرا از میتریل بدست آوردند، که تنها در برابر نور ماه و ستارگان دیده میشود، و حتی می تاوند مخفی بماند تا زمانی که یک کلمه جادویی گفته شود. گندالف آنرا “ماه-ستاره” ترجمه کرده است. دروازه غربی موریا از این ماده ساخته شده.

درباره اله سار