خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایزومبراس توک اول (اولین تاین شایر از خاندان توک)

ایزومبراس توک اول (اولین تاین شایر از خاندان توک)

سیزدهمین تاین شایر و اولین تاین از خانواده توک. ایزومبراس اول از اجداد دور پرگرین توک از یاران حلقه بود.

درباره اله سار