آخرین مقالات فرهنگنامه

ایستار (ساحر)

کلمه کوئنیایی به معنای “عاقل”، مترادف با ایترون سینداری. این نام به ۵ نفر عضو فرقه مرموزی که در حدود سال ۱۰۰۰ دوران سوم به سرزمین آمده اند داده شد. بعدها عقلای الف فهمیدند که آنها مایار هستند، موجودات قدرتمندی از غرب که بعنوان فرستادگان والار برای ستیز با سایه به سرزمین میانه آمده اند. نام الفی ایستار(جمع: ایستاری) به “ساحر” ترجمه شده. “ساحر” در کارهای تالکین همواره به یکی از این ۵ نفر اطلاق شده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...