آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایسیلدور (پسر ارشد و وارث الندیل)

ایسیلدور (پسر ارشد و وارث الندیل)

پسر ارشد و وارث الندیل، که بعد از محاصره باراد-دور حلقه یگانه را از دست سائرون برید. او با همراهان و  سه پسر بزرگش در حادثه دشتهای گلادن در آغاز دوران سوم کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...