آخرین مقالات فرهنگنامه

بلای جان ایسیلدور

نامی برای حلقه یگانه. بعد از شکست سائرون در جنگ آخرین اتحاد، ایسیلدور پسر الندیل حلقه را برداشت و با آن به شمال و به سمت قلمرو آرنور رفت. در راه گروهی از اورکها به گروه کوچک ایسیلدور حمله کردند، ایسیلدور با بدست کردن حلقه ناپدید شد و از نبرد دور شد. اما حلقه از انگشت او خارج و در آبها گم شد، ایسیلدور نیز به دست اورکها کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...