آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایزنگریم توک سوم (بزرگترین فرزند بابا توک)

ایزنگریم توک سوم (بزرگترین فرزند بابا توک)

بزرگترین فرزند از دوازده فرزند گرونتیوس، بابا توک. به خاطر عمر طولانی پدرش او در پیری و ۸۸ سالگی به مقام تاینی رسید و فقط ده سال این مقام را در اختیار داشت. بعد از او برادرش تاین ایزومبراس توک چهارم جانشین او شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...