خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایزنگارد (دژ سارومان)

ایزنگارد (دژ سارومان)

از استحکامات گوندور در جنوب کوهستان مه آلود، در مبدا رودخانه ایزن. برن کارگزار گوندور آن را به سارومان داد، در زمان جنگ حلقه توسط انت ها نابود شد اما برج اورتانک همچنان پابرجا ماند.

درباره اله سار