خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - رود ایزن (رود آهن که از دروازه های ایزنگارد عبور می کند)

رود ایزن (رود آهن که از دروازه های ایزنگارد عبور می کند)

رودی که از دامنه های جنوبی کوهستان مه آلود سرچشمه میگرفت و ۳۰۰ مایل به طرف غرب میرفت تا در جنوب اندویت به دریای بزرگ برسد.

درباره اله سار