خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - کوهستان آهن (حصار کوهستانی اوتومنو)

کوهستان آهن (حصار کوهستانی اوتومنو)

ارد انگرین، کوهستانی در شمال جهان که ملکور برای محافظت از دژ اوتومنو بوجود آورد. دژ کوچکتر او آنگباند نیز در داخل این حصار بود.

درباره اله سار